טופס מלווה לפסולת מסוכנת

מטרת הטופס ליצור קשר בין יצרן הפסולת ליעד הסופי וע"י כך לשמור על עקרון אחריות יצרן "מהעריסה לקבר".
הטופס ילווה כל משלוח של פסולת מסוכנת לאורך כל מסלולה עד ליעד הסופי.

המידע הנדרש למילוי הטופס:

  • פרטי יצרן הפסולת.
  • תאור הפסולת ותכונותיה.
  • פעולות שהפסולת עתידה לעבור.
  • פרטים על חברת הובלה.
  • פרטים על תחנת מעבר ו/או פרטים על היעד הסופי.

H – תכונות סיכון (Hazardous) של הפסולת המסוכנת עפ"י הדירקטיבה האירופית (טבלה  א').

R – פעולות השבה (Recovery) עפ"י הדירקטיבה האירופית (טבלה  ב').

D – פעולות סילוק (Disposal) עפ"י הדירקטיבה האירופית (טבלה ג').

אופן מילוי הטופס:

חלק א' בטופס

חלק א' בטופס ימולא על כל פרטיו ע"י יצרן הפסולת, ב-5 העתקים כולל מס' סידורי רץ שיקל על זיהוי הטופס בעתיד. כולל חתימה וחותמת היצרן.

חלק ב' בטופס

המוביל מיצרן הפסולת ממלא וחותם על כל העתקים בחלק ב'. עותק אחד ישאר אצל יצרן הפסולת, ושאר העותקים ילוו את הפסולת ליעד הבא.

חלק ג בטופס –  ימולא רק כאשר הפסולת עוברת דרך תחנת מעבר:

כאשר תחנת מעבר מעבירה פסולת זו ליעד הסופי, תחנת המעבר חותמת בחלק זה על כל העתקיו. טופס זה ממשיך ללוות את הפסולת.

[במקרה שתחנת מעבר ביצעה ערוב פסולות של יצרנים שונים נוצרה פסולת חדשה.
במקרה זה תשלח תחנת מעבר את הטופס החתום בחלק ה' ליצרן הפסולת.
ותמלא טופס חדש (כיצרן הפסולת) שילווה את הפסולת החדשה.
במקרה זה הטופס החתום ע"י היעד הסופי יחזור לתחנת מעבר.]

חלק ד' בטופס – ימולא רק כאשר הפסולת עוברת דרך תחנת מעבר:

המוביל השני – מתחנת המעבר ליעד הסופי – ימלא את הפרטים ויחתום על הטופס בחלק ד'.  הטופס יעבור עם הפסולת ליעד הסופי.

חלק ה' בטופס

היעד הסופי ימלא ויחתום על הטופס בחלק ה'. העתק הטופס החתום ע"י היעד הסופי יחזור ליצרן הפסולת.

היעד הסופי הוא מפעל מחזור פסולת, הטפול (ובכללם החברה לשרותי איכ"הס) ותחנת המעבר (כאשר תחנת המעבר מערבת פסולת זו).

כל גורם במסלול הפסולת (יצרן, מובילים, תחנת מעבר ויעד סופי) ישמור העתק מהטופס.

קבצים רלוונטיים.

טופס מלווה לפסולת מסוכנת להורדה